POWER DLA MŁODYCH. KONFERENCJA NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH W WIGRACH

Zapoznanie beneficjentów z konkursami, jakie planuje ogłosić w 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz pokazanie efektów dotychczasowych działań podejmowanych dzięki pozyskanym środkom w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – to główne cele Konferencji ,,POWER dla młodych” zorganizowanej przez ministerstwo w Wigrach.

Konferencje organizowane w poszczególnych województwach to nowatorskie rozwiązanie zaproponowane przez resort rodziny i pracy. W poprzednich latach tego typu prezentacje, zazwyczaj jedna lub dwie w roku, odbywały się w Warszawie.

To próba dotarcia do jak najszerszego grona ewentualnych beneficjentów funduszy unijnych. Jest bardzo dużo pieniędzy, na różnorakie cele związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego czy też polepszenie działań organizacji pomocy społecznej – wyjaśnia wiceminister Renata Szczęch.

W konferencji zorganizowanej w Wigrach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, powiatowych urzędów pracy, Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, samorządowcy oraz osoby, które skorzystały już z pomocy realizowanej przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego – założyły własne firmy, bądź uzyskały nowe kwalifikacje.

Osoby pracujące dzięki udziałowi w naszych programach są najlepszym przykładem, że można odnaleźć się na rynku pracy, a często także rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą – mówi Marek Stodolny, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W systemie realizacji POWER Ministerstwo pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla wybranych obszarów i działań.

MRPiPS zaangażowane jest w realizację POWER, w szczególności w ramach: celu tematycznego 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, celu tematycznego 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Łączna kwota środków dostępnych w ramach POWER to ok. 470 mln euro tj. ok. 2 mld zł.

W 2016 roku zaplanowano ogłoszenie 20 konkursów w ramach Osi priorytetowej II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji na łączną kwotę 198 mln zł. Trzy z nich zostały już ogłoszone natomiast w jednym z nich aktualnie trwa ocena wniosków. Do ogłoszenia w 2016 r. pozostało jeszcze 17 konkursów z kwotą alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów – 141 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. konkursów ogłaszanych przez MRPiPS można znaleźć na stronie www.efs.mrpips.gov.pl